แบบฟอร์มลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ (HN Registration Form)
กรุณากรอกข้อมูลเพื่อทำบัตรผู้ป่วยของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
Step 1 of 2
กรุณาใส่เลขบัตรประชาชน 13 หลักของท่าน